سوکرالوز یک محصول مطمئن است که عوارض جانبی شناخته شده ای ندارد. بیش از 100 مطالعه علمی صورت گرفته در20 سال اخیر بر ایمنی آن صحه می گذارد، چرا که تحت بررسی های موشکافانه قرار گرفته و مطالعات سم شناسی بسیاری توسط بهترین دانشمندان و کارشناسان بین المللی در رشته های گوناگون در تمام جهان روی آن صورت گرفته و مورد بازنگری و ارزیابی واقع شده است .
تمام این مطالعات ایمنی و سلامت آن برای بدن انسان را مطلوب عنوان کرده اند.

By |2019-03-09T09:33:53+03:30فوریه 6th, 2019|مقالات|۰ Comments

About the Author:

Leave A Comment