سوکرالوز از طریق یک فرآیند هالوژاسیونکه در آن جانشینی انتخابی 3 اتم گروههای هیدروکسیل مولکول سوکرالوز با 3 اتم کلر صورت میگیرد، از شکر بدست می آید.
این اتم های کلر ساختار مولکولی بسیار پایدار و نیز قدرت شیرین کنندگی 600 مرتبه بیشتر از شکر را ایجاد میکنند.
اتصال کلر باعث آزادسازی کالری می شود، چرا که این عنصر ،مولکول سوکرالوز را چه از لحاظ شیمیایی و چه بیولوژیکی بی اثر کرده و به همین دلیل بدون جذب شدن از بدن عبور کرده و پس از مصرف از بین می رود.و

By |۱۳۹۷-۱۲-۱۸ ۱۴:۰۸:۳۱ +۰۳:۳۰دی ۲۷ام, ۱۳۹۷|مقالات|۰ Comments

About the Author:

Leave A Comment